Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Toepassingsgebied
De rechtsverhouding tussen Amalurra met maatschappelijke zetel te Rijkevorsel en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst').

Amalurra behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Amalurra behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

Amalurra behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten.

2. Bedrijfsgegevens
Amalurra
Kerkdreef 33
2310 Rijkevorsel
BE 0735.716.492

3. Workshops
De inhoud van de workshops wordt, naar best vermogen,  beschreven op de website: www.ama-lurra.be

De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop en wordt weergegeven in de informatie die voorzien wordt op de website. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst
De bestellingen van workshops en producten zijn op voorhand te betalen. Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan de klant/koper kiezen tussen verschillende betalingsmogelijkheden.

Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail (binnen 5 werkdagen) op het door de klant opgegeven emailadres.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand door middel van de betaling.  

5. Annulatie / afgelasten

Indien de deelnemer/klant niet aanwezig kan zijn bij de workshop, maar zich wel had ingeschreven dient deze dit te melden via e-mail (jolien.buelens@gmail.com ) of per telefoon (0494915955). De retributie van het inschrijvingsbedrag is afhankelijk van de termijn van annulering. Voor de annulering wordt steeds 5 euro administratieve kosten  gerekend.

Optie 1
Bij annulering tot uiterlijk 2 weken (14 dagen) voor de workshop, wordt de betaling teruggestort. 

Optie 2
Er is geen terugbetaling van de workshop. De inschrijving is definitief, gezien wij de plaats reserveren en onkosten dragen zoals locatie, materiaal aankoop,… Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. Dit dient gemeld te worden aan Amalurra via e-mail jolien.buelens@gmail.com  binnen de 4 dagen voor aanvang van de workshop.

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.

Amalurra behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. Amalurra zal het nodige doen om de klant hiervan tijdig te verwittigen d.m.v. een e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het aflassen van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

6. Prijzen
De prijzen van Amalurra (behoudens anders vermeld) zijn uitgedrukt inclusief btw en exclusief verzend, transport- en administratiekosten. Amalurra behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst.  Maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst
De betaling gebeurt door middel van bancontact, kredietkaart, KBC/CBC, Belfius Direct Net, Paypal of Ideal. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

7. Schade en aansprakelijkheid
Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Amalurra op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop en/of uitvoering van de activiteiten.

In geval van schadeaanspraken naar Amalurra dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro/bedrag van het ticket.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant aan het materiaal en/of locatie, kan Amalurra de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

Amalurra levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Amalurra de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Amalurra kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Amalurra geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Amalurra kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Amalurra verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


8. Overmacht
Amalurra is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzien en onvermijdbaar waren, inbegrepen vertragingen in transport, stakingen, ziekte, ziekte van gezinsleden, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, etc. die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken.

De koper/klant heeft het recht de herziening of opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit steeds op schriftelijk verzoek. Zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Amalurra.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de Klant aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen;


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Amalurra (via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden aan Amalurra. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Amalurra zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Amalurra alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Amalurra op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Amalurra wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Amalurra betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 

10. Intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en Copyright

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Beleef of rechthoudende derden.
Op de gebruikte foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van Amalurra is copyright van toepassing.

Delen van foto’s van de website/webshop/workshop is enkel toegestaan, mits schriftelijke toestemming en vermelding  van Amalurra.

Inbreuken op deze bepaling geven aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 750 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren.

Dit alles onverminderd het recht van Amalurra om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

11. Privacy

Zie privacy policy

12. Klachten
Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten per aangetekende brief overmaken aan van Amalurra en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 15 kalenderdagen na de levering van de producten/workshop.

Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Amalurra indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door Amalurra,zonder dat Amalurra daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

13. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

14. Afstand van recht
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

15. Geen overdracht van rechten

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van (naam zaak)

15. Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van (naam zaak) gevestigd is.

Amalurra gevestigd te Rijkevorsel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden en zoals uiteengezet in de privacy policy.

‚Äč

Amalurra respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan (naam zaak) kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Amalurra worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Amalurra verwerkt en hoe Amalurra hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 

Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Amalurra van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van Amalurra gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Amalurra verwerkte persoonsgegevens.

Amalurra behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Amalurra terugvinden.

 

Persoonsgegevens in het bezit van Amalurra

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Amalurra verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Amalurra verstrekt:

- Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;

- Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;

- Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, … ;

- Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met Beleef, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;

 

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van Amalurra, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (link cookiepolicy), gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u Amalurra toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Amalurra kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Amalurra openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Amalurra.

 

Op de Amalurra websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Amalurra en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. (naam zaak) raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Amalurra of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Amalurra (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

 

Verwerking van de persoonsgegevens door Amalurra

Persoonsgegevens worden door Amalurra voor volgende doeleinden verwerkt:

- De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u, alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;

- Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op websites, apps, webshops, … ;

- Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;

- Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Amalurra uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal (naam zaak) steeds voorafgaand uw toestemming vragen;

- De naleving van de op Amalurra van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;

- Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

 

Delen van de persoonsgegevens door (naam zaak)

Amalurra kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met partners, leveranciers of andere aangestelden van Amalurra wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … .

Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Amalurra uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Amalurra zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

 

Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Amalurra van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Amalurra dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Amalurra . U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Veiligheidsbeleid van (naam zaak)

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Amalurra alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Amalurra zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Amalurra met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Amalurra om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Amalurra verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van Amalurra te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Amalurra  deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.